MI90 20″(WHITE) MI1001W

$ 120

按金: HK$1000
租金(每日): HK$120
品牌: Mi
編號: MI1001W
尺寸: 35x49x22cm
重量: 2.9kg
容積: 36L